ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van KARPI B.V., gevestigd te Aalten (7122 LB) aan de Tweede Broekdijk nr. 10 (verder te noemen “Karpi”). Ingeschreven onder nummer 09060322 bij de Kamer van Koophandel

Art. 1 ALGEMEEN

 1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Karpi.

 2. Karpi wijst de toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

 3. De wederpartij is gehouden zich te vergewissen van de ontvangst van een schriftelijke mededeling door Karpi. Indien in deze algemene voorwaarden voor een mededeling de eis van schriftelijkheid is overeengekomen, dan is ook aan deze eis voldaan indien de mededeling geschiedt langs de elektronische weg, zoals e-mail. Het elektronische systeem van Karpi is doorslaggevend als bewijs van de inhoud van de elektronische mededeling alsmede (het tijdstip van) de verzending en ontvangst daarvan.

Art. 2 AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald. Overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke akkoordverklaring door Karpi met de bestelling van de wederpartij en alle voor de uitvoering benodigde gegevens van de wederpartij door Karpi zijn ontvangen, tenzij Karpi laat blijken de bestelling te hebben aanvaard door een begin te maken met de uitvoering van de overeenkomst. Bij een bestelling in de webshop van Karpi komt de overeenkomst tot stand op het van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van Karpi.

 2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg (bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen in de webshop van Karpi) heeft aanvaard, bevestigt Karpi onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 3. Karpi heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren.

 4. Aanbiedingen en toezeggingen van door Karpi ingeschakelde tussenpersonen en vanvertegenwoordigers of personeelsleden van Karpi verbinden Karpi slechts nadat zij door Karpi schriftelijk zijn bevestigd.

 5. Karpi kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Karpi op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een elektronische bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 6. Door Karpi verstrekte brochures, reclamedrukwerken en dergelijke gelden niet als offerte, behouders de producten die worden aangeboden in de webshop van Karpi.

Art. 3 PRIJZEN

 1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende (kost)prijsbepalende factoren zoals grondstoffen, lonen, vrachtbrieven, wisselkoersen, in- en uitvoerrechten en belastingen. Wijzigingen van (kost)prijsbepalende factoren voordat de aflevering heeft plaatsgevonden of voltooid is, geven Karpi het recht tot doorberekenen. Doorberekening geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden en ontslaat de wederpartij niet van enige op hem rustende verplichting jegens Karpi, tenzij sprake is van een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 BW (“consumentenkoop”).

 2. De prijzen zijn gebaseerd op aflevering in of bij de desbetreffende fabriek van Karpi, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 3. Transport-, verzend- en/of portokosten zijn voor rekening van de wederpartij tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 4 PLAATS EN TIJDSTIP VAN LEVERING: RISICO-OVERGANG

 1. Als plaats van levering geldt de desbetreffende fabriek van Karpi, ook indien de goederen vanuit de fabriek of vanuit een andere plaats verzonden worden.

 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen de desbetreffende fabriek van Karpi - dan wel, indien de goederen zich bevinden in het pand van een derde, het pand van die derde-, verlaten.

 3. Vanaf het moment van levering verblijven de goederen voor rekening en risico van de wederpartij. In geval van een koopovereenkomsten gesloten in de webshop van Karpi geldt in plaats van lid 3 het bepaalde dat het risico overgaat op het moment dat de wederpartij de goederen heeft ontvangen.

Art. 5 VERZENDING

 1. Keuze van de wijze van verzending en de wijze van verpakking zijn aan Karpi.

 2. Karpi is niet aansprakelijk voor tijdens de verzending opgelopen vertraging, aan de goederen ontstane schade en wegraken van de goederen, tenzij sprake is van een consumentenkoop gesloten in de webshop van Karpi.

Art. 6 LEVERINGSDATUM/TERMIJN

 1. De overeengekomen leveringsdatum - of termijn zal zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch geldt niet als fatale termijn.

 2. Indien vooruitbetaling is overeengekomen zal Karpi niet leveren dan nadat de wederpartij volledig heeft betaald en wordt de leveringsdatum of de aanvang van de leveringstermijn opgeschort tot de wederpartij volledig heeft betaald.

 3. De wederpartij kan ingeval van overschrijding van de levertijd slechts aanspraak maken op een schadevergoeding indien zulks tevoren schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding van indirecte schade, aanvullende schade, gevolgschade of schade tengevolge van gederfde omzet of winst, tenzij sprake is van een consumentenkoop.

 4. Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft ingeval Karpi meer dan twee maanden na de overeengekomen levertijd niet heeft geleverd, het recht de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbinding dient schriftelijk te geschieden. Alsdan is Karpi niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding, tenzij dit tevoren schriftelijk is overeengekomen of sprake is van een consumentenkoop.

 5. Ingeval van levering op afroep is de wederpartij verplicht de goederen uiterlijk op de overeengekomen tijdstip(pen) af te nemen. Indien de wederpartij niet op het overeengekomen tijdstip mocht hebben afgeroepen, wordt Karpi geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan.

  Indien de wederpartij nalaat de goederen op het (de) overeengekomen tijdstip(pen) af te nemen, is de wederpartij gehouden alle hieruit voor Karpi voortvloeiende schade te voldoen en heeft Karpi het recht zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan onder opgave van de vermoedelijke opslagkosten.

 6. Ingeval van levering in termijnen is Karpi gerechtigd per termijn te factureren. Alsdan zal het te betalen bedrag aan de hand van de dan geldende prijsbepalende factoren worden berekend, tenzij schriftelijk de prijzen reeds waren overeengekomen.

 

Art.7 WEBSHOP-BEDENKTIJD/HERROEPINGSRECHT

 1. Indien er sprake is van een consumentenkoop gesloten via de webshop van Karpi, heeft de wederpartij het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een bedenktijd van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de wederpartij, of een vooraf door de wederpartij aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  1. als de wederpartij in eenzelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, de laatste goederen heeft ontvangen.

  2. als de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de wederpartij, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • -  dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de wederpartij en de wederpartij heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Karpi de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

  • -  goederen die volgens specificaties van de wederpartij zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

  • -  producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen is verstreken (bederf).

  • -  verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

  • -  verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.

  Art.8 VERPLICHTINGENVANDEWEDERPARTIJTIJDENSDEBEDENKTIJD
  1. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met de goederen en de verpakking. Hij zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te kunnen beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij de goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

  2. De wederpartij is aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de goederen die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

  Art. 9 UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE WEDERPARTIJ EN KOSTEN

  1. Als de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Karpi.

  2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de wederpartij de goederen terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Karpi.

  3. De wederpartij zendt de goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Karpi verstrekte instructies.

  1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij. De wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

  2. De wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

  3. Indien de wederpartij herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de wederpartij aan Karpi een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Karpi is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

  Art.10 VERPLICHTINGENVANKARPIBIJHERROEPING

  1. Karpi vergoedt alle betalingen van de wederpartij, inclusief eventuele leveringskosten door Karpi in rekening gebracht voor de geretourneerde goederen, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij hem de herroeping meldt. Tenzij Karpi aanbiedt de goederen zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij de goederen heeft ontvangen of tot de wederpartij aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkosten aan de wederpartij worden terugbetaald. De kosten van het retourneren van de goederen draagt de wederpartij. Bij retournering van slechts een deel van de goederen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde goederen terugbetaald.

  2. Karpi gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de wederpartij heeft gebruikt, tenzij de wederpartij instemt met een andere methode.

  3. Als de wederpartij heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Karpi de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  4. Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

  Art. 11 KLACHTENREGELING

  1. Karpi beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De wederpartij kan een klacht ook indienen bij het EU platform voor geschillenbeslechting via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Karpi. Klachten kunnen worden via de webshop worden aangemeld .

  3. Bij Karpi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Karpi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  4. De wederpartij dient Karpi in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Art. 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. De eigendom van de goederen blijft bij Karpi en gaat eerst over, wanneer de wederpartij voldaan heeft aan al zijn verplichtingen tegenover Karpi uit de betreffende of andere overeenkomsten. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Karpi tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens Karpi.

  2. a. De wederpartij is gerechtigd de nog onbetaalde goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen en te gebruiken, doch zolang betaling aan Karpi nog niet volledig heeft plaatsgehad is de wederpartij niet gerechtigd deze onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen.

  b. Indien de wederpartij de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud van Karpi rust, aan een derde levert is hij gehouden zijn uit deze levering voortvloeiende vordering op deze derde op eerste verzoek van Karpi onmiddellijk en onvoorwaardelijk aan Karpi te cederen c.q. te verpanden.

  Indien en voor zover voor de wederpartij uit de verkoop van door Karpi geleverde goederen enig vordering voortvloeit, is de wederpartij niet bevoegd deze vordering aan derden te cederen dan wel te verpanden zolang de wederpartij nog enig bedrag aan Karpi verschuldigd is.

  1. Ingeval de wederpartij jegens Karpi enige verplichting uit de betreffende overeenkomst niet nakomt is Karpi, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen op kosten van de wederpartij, in welk geval de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Karpi op volledige schadevergoeding. Voor alsdan geeft de wederpartij Karpi althans een door Karpi in te schakelen derde reeds nu onherroepelijke toestemming de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te betreden.

  2. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met

  de zorg als ware hij zaakwaarnemer en als herkenbaar eigendom van Karpi te bewaren.

  5. a.

  De wederpartij is verplicht de goederen ten genoegen van Karpi te verzekeren en voor de duur van de voorbehouden eigendom verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polissen van deze verzekeringen aan Karpi op eerste aanzegging ter inzage te geven. Ingeval de wederpartij niet aan deze verplichting voldoet is Karpi gerechtigd de bedoelde goederen zelf te verzekeren en verzekerd te houden, op kosten van de wederpartij.

  b. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraar(s) uit hoofde van genoemde verzekering zullen, zodra Karpi te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan Karpi worden gecedeerd c.q. verpand, op de wijze als bedoeld in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Karpi op de wederpartij.

  6. De wederpartij is verplicht Karpi onverwijld te informeren als op goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud van Karpi rust, door derden beslag wordt gelegd en als derden andere maatregelen ten aanzien van de goederen nemen. In het geval de wederpartij zijn verplichting tot onverwijlde informatie van Karpi niet nakomt, is hij reeds om die reden jegens Karpi schadeplichtig.

  Art. 13 GARANTIE

  1. Karpi staat in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar geleverde goederen, een en ander met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.

  2. Garantie voor door Karpi ingekochte en doorgeleverde goederen wordt slechts gegeven, indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leverancier Karpi garantie aanspraken heeft verstrekt en garantie verleent.

  3. Garantie aanspraken omvatten slechts het vervangen dan wel het herstellen van de betrokken goederen.

  Alle schade, zowel direct als indirecte, ontstaan door het niet voldoen aan het doel waar de door Karpi geleverde goederen voor bestemd (zouden) zijn, valt buiten de garantie.

  1. Op reparaties en vervangingen verstrekt Karpi een garantie overeenkomstig de nog niet vervallen garantieperiode vanaf de overeenkomst.
   Indien de reparatie of vervanging valt onder de in lid 2 genoemde garantie, geldt de garantieperiode welke na reparatie of vervanging het langst duurt.

  2. Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de goederen de gebruiksvoorschriften niet zijn opgevolgd, indien de goederen voor andere dan de normale doeleinden wordt gebruikt, indien de goederen op onoordeelkundige wijze wordt behandeld, gebruikt, onderhouden of gereinigd alsmede indien de wederpartij zelf wijzigingen aan of in het artikel verricht.

   Eveneens worden aanspraken op garantie niet erkend, indien de wederpartij het gebruik van de goederen, waarvoor hij aanspraak op garantie wenst te maken, niet onverwijld staakt.

  3. Indien de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, wordt Karpi als gevolg hiervan ontheven van haar garantieverplichting(en). Zodra de wederpartij alsnog aan al zijn verplichtingen jegens Karpi heeft voldaan, herleeft zijn aanspraak op garantie, met dien verstande dat de garantie termijn niet langer zal zijn dan wanneer de garantie was blijven doorlopen.

  Art. 14 KLACHTEN

  1. De wederpartij is verplicht de geleverde goederen inclusief de verpakking terstond bij aflevering te controleren op zichtbare tekorten en/of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren terstond na mededeling van Karpi dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht de goederen compleet en in goede staat te hebben aanvaard. Geconstateerde zichtbare tekorten en/of beschadigingen dienen op de dag van levering te worden aangetekend op de vrachtbrief dan wel schriftelijk aan Karpi te worden medegedeeld.

  2. Geconstateerde tekorten en/of beschadigingen die niet direct zichtbaar zijn, dienen door de wederpartij terstond na het constateren ervan doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Karpi te zijn medegedeeld. Karpi is niet verplicht later ingediende klachten in behandeling te nemen. Indien sprake is van een overeenkomst gesloten in de webshop van Karpi geldt het in artikel 11 bepaalde.3. Klachten dienen vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekorten en/of beschadigingen.

  3. De wederpartij is gehouden het gebruik van de goederen, ten aanzien waarvan hij een klacht wenst in te dienen, niet aan te vangen dan wel onverwijld te staken.

  4. Ingeval de klacht tijdig is ingediend en de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Karpi het recht -naar haar eigen keuze- de betreffende goederen op eigen kosten te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze goederen verschuldigde factuurbedrag te crediteren voor de marktwaarde, welke wordt geacht in geen geval hoger te zijn dan de oorspronkelijke koopprijs. Tot enige verdere verplichting is Karpi niet gehouden, met name niet tot het betalen van enige schadevergoeding. De wederpartij heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

  5. Onder het niet beantwoorden aan de overeenkomst wordt in geen geval gerekend het geval dat een door Karpi geleverd goed wegens een zijdens de fabrikant opgekomen modelwijziging niet voldoet aan de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omschrijving van het goed.

  1. Onder modelwijziging wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere mogelijke wijziging, in de ruimste zin des woords, die de fabrikant aan of in het goed heeft aangebracht (derhalve tevens omvattende wijzigingen van materiaal).

  2. Klachten ten aanzien van de factuur dienen te zijn ingediend binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur. Later ingediende klachten ten aanzien van de factuur worden niet in behandeling genomen.

  3. Door het indienen van een klacht worden de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde goederen resp. factuur niet opgeschort. Karpi is niet gehouden van enige klacht kennis te nemen, zolang de wederpartij niet aan al zijn ten tijde van het indienen van de klacht jegens Karpi bestaande verplichtingen heeft voldaan.

  4. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Karpi.

  5. Indien er een klacht is, en de veredelaar erkent deze, dan zal de veredelaar de wederpartij een vergoeding betalen waarvan het bedrag nimmer het totaal van de veredelingsprijs te boven zal gaan.

  6. Het in de leden 2, 5, 7, 8 en 9 bepaalde geldt niet indien sprake is van een consumentenkoop.

  Art. 15 AANSPRAKELIJKHEID

  1. Karpi is slechts aansprakelijk voor haar toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van onder deze algemene voorwaarden vallende overeenkomsten. Karpi is alsdan slechts gehouden tot het betalen van vervangende schadevergoeding; van iedere andere vorm van schade(zoals aanvullende schade, indirecte schade, gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst) is vergoeding uitgesloten. Geen aansprakelijkheid wordt door Karpi aanvaard voor haar handelingen of nalaten of handelingen of nalaten van haar personeel, behoudens opzet of grove schuld. Hetzelfde geldt voor handelingen of nalaten van personen, niet bij Karpi in loondienst zijnde, wier diensten zij bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik maakt.

  2. Ingeval uit lid 1 voor Karpi enige verbintenis voortvloeit, hoeft Karpi deze eerst na te komen wanneer de wederpartij het door hem aan Karpi verschuldigde, waaronder begrepen hetgeen hij uit andere overeenkomsten aan Karpi verschuldigd is, heeft voldaan.

  3. Karpi bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

  4. De wederpartij vrijwaart Karpi voor aanspraken van derden, voortvloeiende of verband houdende met de (uitvoering van de) overeenkomst tussen Karpi en de wederpartij. Karpi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van derden.

  5. Elke aanspraak van de wederpartij op schadevergoeding jegens Karpi vervalt, ingeval de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen de schade zoveel mogelijk te beperken en meer of andere schade te voorkomen, alsmede ingeval de wederpartij Karpi niet onverwijld schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

  6. Dit artikel geldt niet indien sprake is van een consumentenkoop.

  Art.16 NIET-TOEREKENBARETEKORTKOMING

  1. Ingeval Karpi de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet of tijdig kan nakomen ten gevolge van een niet aan Karpi toerekenbare omstandigheden, heeft Karpi het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van Karpi, zonder dat Karpi tot het betalen van enige schadevergoeding gehouden is. Reeds geleverde goederen kunnen alsdan door Karpi per omgaande worden gefactureerd. Karpi heeft tevens het recht de wel te leveren goederen onder haar afnemers naar evenredigheid te verdelen. De wederpartij heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen.

  2. Onder een aan Karpi niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
   elke onvoorzienbare en voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan nakoming van de overeenkomst in redelijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen doch niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, sabotage, opstand, oproer of andere onrust, handelingen van een vijandige staat, verlies of beschadiging van materieel bij transport, stakingen, werkliedenuitsluiting, ongevallen, brand, explosie, storm en andere natuurrampen, gebrek aan arbeidskracht, gebrek aan brandstof, technische mankementen, devaluatie en inflatie, ingrijpende wijziging in de valutaverhouding, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen en energie, transportmoeilijkheden, ernstige storingen bij Karpi alsmede belemmerende belastingen en verhinderde, vertraagde en niet behoorlijk levering door de leverancier van Karpi.

  Art. 17 BETALING

  1. Wanneer geen andere termijnen overeengekomen zijn dient betaling te zij geschied binnen 30 dagen na factuurdatum. De wederpartij heeft geen recht op opschorting, verrekening of korting, en mag zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins niet blokkeren, tenzij sprake is van een consumentenkoop.

  2. Tenzij sprake is van een consumentenkoop heeft Karpi het recht bij niet tijdige betaling van het gefactureerde bedrag of een gedeelte daarvan het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening te brengen van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand te rekenen als gehele maand.

  3. Daarnaast is de wederpartij alsdan jegens Karpi verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder uitdrukkelijk begrepen de kosten van juridische bijstand. Buitenrechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht tenminste conform het alsdan geldende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht op vordering van de daarenboven gemaakte kosten, met dien verstande dat de verhoging wegens deze kosten tenminste een bedrag van Euro 75,- zal belopen, ook indien het verzuim betrekking heeft op ten onrechte in mindering gebrachte betalingskorting.

  4. De rentebedragen, die ingevolge het bovenstaande door de wederpartij verschuldigd zijn, zullen steeds na het verstrijken van een kwartaal bij de hoofdsom worden opgeteld. Over het totaalsaldo zal na verloop van het kwartaal volgend op het kwartaal als bedoeld in de vorige zinsnede rente verschuldigd zijn.

  5. Het in de leden 3, 4, en 5 bepaalde geldt niet indien sprake is van een consumentenkoop.

  6. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens in deze volgorde ter voldoening van buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten, door Karpi gelden schade, renten en daarna, in volgorde van ouderdom, de openstaande hoofdsommen,ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.

  Art. 18 ZEKERHEID

  1. Indien Karpi op gronden uitsluitend ter haar beoordeling oordeelt dat er kans bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen is de wederpartij verplicht op eerste verzoek van Karpi terstond in de door Karpi gewenste vorm genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen.

  2. Onder de in lid 1 genoemde kans op niet-nakoming door de wederpartij worden in ieder geval geacht te vallen: uitgesproken of aangevraagd faillissement/(voorlopig) surséance van betaling/beslag op enige eigendom van de wederpartij, onder curatele stelling van de wederpartij alsmede stillegging, ontbinding, liquidatie, verkoop of fusie van diens bedrijf dan wel, indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, overlijden.

  3. Ingeval de wederpartij aan het in lid 1 gestelde verzoek niet binnen 3 dagen voldaan heeft, is Karpi gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Karpi gehouden is tot vergoeding van enige schade en onverminderd het recht van de wederpartij terstond opeisbaar.

  4. Karpi is gerechtigd goederen van de wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten die Karpi heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij.

  Art. 19 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Het auteursrecht en/of het uitsluitend recht van tekening of model van het door Karpi gemaakte ontwerp, althans de geleverde producten, daaronder begrepen ontwerptekeningen, foto’s, schetsen, werk- en/of detailtekeningen, komt bij uitsluiting toe aan Karpi. Onverlet het overigens bepaalde, blijft de intellectuele eigendom, waaronder begrepen het auteursrecht, het ontwerprecht en het modellenrecht, berusten bij Karpi.

  2. Karpi zal te allen tijde gerechtigd zijn ook zelfstandig op te treden tegen inbreuken van derden op haar intellectuele eigendomsrechten.

  3. Indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zal zijn overeengekomen, zal Karpi verklaren en garanderen dat haar ontwerp zal zijn opgenomen in een bepaald, nader aangeduid, hiertoe dienend register.

  4. Uitsluitend indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn overeengekomen, zal Karpi de wederpartij vrijwaren tegen aanspraken die derden jegens de wederpartij met betrekking tot het ontwerp zullen doen gelden.

  Art.20 GEHELEOFGEDEELTELIJKEONTBINDING

  Indien de wederpartij het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, terwijl Karpi op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, kan de wederpartij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel voor maximaal het nog niet door Karpi uitgevoerde deel. Bedragen die Karpi voor het moment van ontbinding door de wederpartij heeft gefactureerd in verband met hetgeen Karpi reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding terstond opeisbaar.

  Art. 21 TOEPASSELIJK RECHT

  1. Alle overeenkomsten waarop deze Algemeen leverings- en Betalingsvoorwaarden toepasselijk zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

  2. Alle geschillen die uit door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten mochten ontstaan en die ingevolge de wet voor een rechtbank dienen te worden gebracht, zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter, waar Karpi haar statutaire zetel ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst heeft.

  Art. 22 CONVERSIE

  Indien en voor zover, op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter, in een concreet geval op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe waarop wel een beroep kan worden gedaan.

  Art. 23 DEPONERING

  Deze algemene voorwaarden zijn op 03-10-2016 ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Zutphen gedeponeerd onder nummer 09060322